Vad är en Balansräkning?

Balansräkningen visar ett företags finansiella ställning (balans). Företagets balansräkning visar tillgångareget kapital och skulder vid en viss tidpunkt under året, vilket ofta blir per den sista december som de flesta företag har som sista dagen av räkenskapsåret. Balansräkningen om korrekt visad är uppdelad i två lika stora delar, tillgångar samt eget kapital och skulder. Att båda delar är lika stora under balansdagen brukar benämnas som att företagets bokföring är balanserad. Det vill säga att företags tillgångar är balanserade av företagets skulder och ägarnas investeringar, så att det blir 1-1 = 0.

Var redovisar företaget sin balansräkning?

I företagets årsredovisning som publiceras varje år redovisar företaget sin balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för företag som blivit reviderade av auktoriserad revisor. 

Vilka delar består balansräkningen av?

Den positiva sidan i balansräkningen som benämns debetsidan består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som inkluderar likvida medel. Den negativa delen av balansen det vill säga kreditsidan består av bolagets skulder och eget kapital samt obeskattade reserver som periodiseringsfonder och övriga avsättningar. Eget kapital är den andelen av skulder som företaget är skyldiga ägarna. Detta innefattar kapital som ägarna har investerat i företaget men även årets och tidigare års resultat (som förs över från resultaträkningen) som inte delats ut och därmed balanserats. Till skulder räknas kortfristiga skulder som ska betalas inom närmsta året som ofta är leverantörsskulder, upplupna kostnader och förbetalda intäkter, övriga skulder som löneskulder,personalens källskatt, skatt och moms samt kortfristig del av banklån. Långfristiga skulder förfaller efter mer än ett år och kan vara den långfristiga delen av banklånet.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!