Vad är ett Avstämningsbolag?

Avstämningsbolag är aktiebolag som har förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Aktiebolaget kan välja att överlåter hela ansvaret för aktieboken till värdepapperscentralen, det är mest publika aktiebolag med många aktieägare som väljer att bli avstämningsbolag och överlåta ansvaret av aktieboken. Då det för närvarande enbart finns en värdepapperscentralen i Sverige, och det är Euroclear Sweden AB kan aktiebolaget kan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) välja vilken värdepapperscentral som helst,.

Hur omvandlar man aktiebolaget till ett avstämningsbolag?

För att aktiebolaget ska kunna bli ett avstämningsbolag är det första de borde göra är att hålla en bolagsstämma där man antar en ny bolagsordning som fastställer ett avstämningsförbehåll. Kort sagt innebär det att aktieägare som är registrerade i avstämningsregistret har enligt aktiebolagslagen samma rättigheter som de andra aktieägarna.
Därefter behöver företagets styrelse teckna ett skriftligt avtal med värdepapperscentralen som ska registrera företagets aktier. Detsamma gäller om värdepapperscentralen ska ansvarar för aktieboken. Det sista företaget ska göra är att registrera vilken värdepapperscentralen som företaget ingått avtal med om aktie registrering samt registrera vem som ansvarar för aktieboken till Bolagsverket.

Hur upphör bolaget att vara avstämningsbolag?

Ett beslut om att bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag måste fattas på bolagsstämman. Stämman beslutar då att ändra bolagsordningen genom att ta bort avstämningsförbehållet. Ändringar i bolagsordningen behöver registreras till Bolagsverket. Beslutet kan endast bli giltigt om de aktieägare som har panträtt i bolagets aktier har skriftligt samtycke till beslutet.

Därefter behöver företaget anmäla ändringen i bolagsordning till Bolagsverket genom att fylla i och skicka en ändringsanmälan. I anmälan ska datum för avstämningsförbehållet med värdepapperscentralen framgå. Datumet får inte vara tidigare än registrering gjorts av Bolagsverket.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!