Vad är en Avsättning?

En avsättningar är en förpliktelse som är sannolik eller säker gällande sin förekomst, men som är obestämda antingen ifråga om belopp eller tidpunkt. Till exempel kan en avsättning göras för en förväntad kundförlust innan den har inträffat. Däremot får avskrivningar och nedskrivningar inte redovisas som avsättningar. En avsättning skiljer sig från en skuld genom att antingen beloppet eller tidpunkten när åtagandet ska regleras är osäkert. För en skuld är både belopp och betalningsvillkor kända.

När ska ett företag redovisa en avsättning?

Frågan om när och hur en eventuell avsättning ska redovisas uppkommer i många olika situationer och är en vanligt förekommande redovisningsfråga i de flesta företag. Företag som tillämpar K2 får inte redovisa uppskjuten skatt och därför får avsättningar för skatter inte redovisas. För åtaganden som inte möter kriterierna att redovisas som en avsättning kan det vara aktuellt att lämna upplysning som en eventualförpliktelse. Avgränsningen mellan vad som är en skuld, en avsättning och en eventualförpliktelse är ofta svår.

Det är inte heller tillåtet att redovisa avsättningar för informella åtaganden. En specifik fråga som reglerar är avsättningar till följd av tvister med myndigheter eller domstol. Enligt K2 ska en avsättning redovisas med det belopp som beslutats av den instans som senast prövat ärendet och detta oavsett om företaget anser att beslutet är fel och har för avsikt att överklaga. I övrigt ska avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Det finns lättnadsregler som specificerar när avsättningar inte bedöms vara väsentliga och därför inte behöver redovisas samt lättnadsregler vad gäller nuvärdesberäkning av andra avsättningar än pensionsåtaganden.

När redovisas en skuld, avsättning eller en eventualförpliktelse?

Sannolikhet att inträffaRedovisas i bokföringen
FörväntasSkuld
Endast är sannoliktAvsättning
Inte sannolikt, men möjligtEventualförpliktelse


Notera dock att indelningen i tabellen endast avser sannolikheten för ett utflöde av resurser till följd av ett åtagande . Vid klassificeringen i företagets bokföring ska även osäkerhet om beloppets storlek beaktas. Även om ett utflöde av resurser kan vara helt säkert är storleken på beloppet osäkert, och därför klassificeras åtagandet som en avsättning.

Vad säger Lagen?

3 kap. 9 § ÅRL
Som avsättning skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!