Vad är Avkastning?

Avkastning är ett nyckeltal som ämnar att visa företags förmåga att generera lönsamhet till dess ägare. Det finns olika sätt att mäta företagets förmåga att vinstutdela utifrån en rad olika mått som presenteras nedan. Även om avkastningen är ett relativt vanligt nyckeltal att använda så används räntabilitet nyckeltalet mer frekvent inom företagsvärlden.

Olika sätt att beräkna avkastning

Eftersom termerna lönsamhet, avkastning, vinst och resultat kan definieras på olika sätt finns det inte endast ett sätt att ange ett företags avkastning. De vanligaste använda måtten är:

 • Avkastning på investering (ROI)
 • Avkastning på eget kapital (ROE)
 • Avkastning på totalt kapital (ROA)
 • Avkastning på investerat kapital (ROIC)
 • Avkastning på sysselsatt kapital samt (ROCE)
 • Avkastning på operativt kapital (ROOC)

Vad är avkastning på investering?

Avkastning på investeringar (ROI, Return on Investment) är ett prestationsmått som används för att utvärdera effektiviteten i en investering eller jämföra effektiviteten i ett antal olika investeringar. ROI försöker att direkt mäta avkastningen på en viss investering i förhållande till investeringens kostnad. För att beräkna avkastning divideras avkastningen av en investering med investeringskostnaden. Resultatet uttrycks som en procentandel.

Vad är avkastning på investerat kapital?

Avkastning på investerat kapital (ROIC) är en beräkning som används för att bedöma ett företags effektivitet att generera kapital på investeringar. Genom att bedöma lönsamheten på företagets investeringar kan utestående intressenter välja ifall de ska investera pengar eller ej i företaget. Avkastning på investerat kapital ger en känsla av hur bra ett företag använder sina pengar för att generera avkastning. Att jämföra ett företags avkastning på investerat kapital med dess vägda genomsnittliga kapitalkostnad avslöjar huruvida det investerade kapitalet används effektivt.

Vad är avkastning på eget kapital?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på finansiella resultat beräknat genom att dividera nettoresultatet med eget kapital. Eftersom det egna kapitalet är lika med ett företags tillgångar minus skulder, kan ROE betraktas som avkastningen på nettotillgångar. ROE anses vara ett mått på hur effektivt förvaltningen använder ett företags tillgångar för att skapa vinster. ROE uttrycks i procent och kan beräknas för ett bolag om nettoresultat och eget kapital är båda positiva. Nettoresultatet beräknas innan utdelning betalas till aktieägarna men efter ränta till borgenärer.

Vad är avkastning på totalt kapital?

Avkastning på tillgångar (ROA) är en indikator på hur lönsamt ett företag är i förhållande till dess totala tillgångar. ROA ger en chef, investerare eller analytiker en uppfattning om hur effektivt ett företags ledning är att använda sina tillgångar för att generera intäkter. Avkastning på tillgångar visas i procent.

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är ett finansiellt förhållande som mäter ett företags lönsamhet och effektiviteten med vilken kapitalet som är sysselsatt. Det sysselsatta kapitalet i företaget utgörs av de totala tillgångarna i balansräkningen (balansomslutningen) minus de icke räntebärande skulder.

Vad är avkastning på operativt kapital?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett förhållande som ger investerare insikt om hur effektivt ett företag (eller mer specifikt sitt ledningsgrupp) hanterar de pengar som aktieägare har bidragit till. Med andra ord mäter det ett företags lönsamhet i förhållande till eget kapital. Ju högre ROE desto effektivare är ett företags ledning att generera intäkter och tillväxt från eget kapitalfinansiering.

ROE används ofta för att jämföra ett företag med sina konkurrenter och den övergripande marknaden. Formeln är särskilt fördelaktig när man jämför företag i samma bransch, eftersom det tenderar att ge exakta indikationer på vilka företag som arbetar med större ekonomisk effektivitet och för utvärdering av nästan alla företag med huvudsakligen materiella snarare än immateriella tillgångar.

Formler för att beräkna avkastning

 • Avkastning på investering (ROI)

Avkastning på investering = Nettovinst ÷ Kostnad för investeringen

 • Avkastning på eget kapital (ROE)

Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

 • Avkastning på totalt kapital (ROA)

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital

 • Avkastning på investerat kapital (ROIC)

Avkastning på investerat kapital = Rörelseresultat efter skatt ÷ Investerat kapital

 • Avkastning på sysselsatt kapital samt (ROCE)

Avkastning på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital

 • Avkastning på operativt kapital (ROOC)

Avkastning på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!