Vad är Årsredovisningslagen?

Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), omfattar nästan alla och kommer från början från ett EU direktiv och fastställer bestämmelser om hur årsredovisning, delårsrapporter och koncernredovisningen ska upprättas samt offentliggöras. Alla företag som lämnar årsredovisningar är skyldiga att följa bestämmelserna i ÅRL, det innebär att samtliga aktiebolagekonomiska föreningarhandelsbolag med minst en juridisk ägare och bokföringsskyldiga stiftelser.

Årsredovisningslagen har tre övergripande direktiv

Årsredovisningar som ÅRL omfattar skall vara uppställda efter ett visst format, de ska ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat samt följa god redovisningssed. Presentationen av årsredovisningen är viktig och det innebär att den informationen ska presenteras systematiskt, ska vara lättillgänglig och ge en bra överblick.

Det innebär att årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelsebalansräkningresultaträkning och tillhörande noter och ska tillsammans ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och årliga resultat. Att årsredovisningen ska upprättas med god redovisningssed, innebär att den ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som råder.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!