Vad är en Årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags resultaträkningbalansräkning och förvaltning under ett helt eller brutet räkenskapsår. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) är det lag på att alla aktiebolagekonomiska föreningar och vissa handelsbolag måste upprätta en offentlig årsredovisning för varje räkenskapsår. Företagets förvaltning presenteras i förvaltningsberättelsen medans de finansiella resultaten och företagets vinst presenteras i balansräkningen och resultaträkningen med komplimenterande information i not hänvisningen. Årsredovisningen ska vara överskådligt uppställd utefter årsredovisningslagen samt ge en rättvisande bild av företagets ställning enligt god redovisningssed.

Vilka delar består årsredovisningen av?

  • En årsredovisning måste innehålla en balansräkning, en resultaträkning, förvaltningsberättelsesamt tillhörande noter.
  • Balansräkningen visar företagets ackumulerade tillgångareget kapital och skulder vid en viss tidpunkt under räkenskapsåret, vanligtvis 31 december.
  • Resultaträkningen visar företagets finansiella resultat under en räkenskapsperiod, detta görs genom att räkna bort företagets kostnader från dess intäkter under räkenskapsåret.
  • Noter är tilläggsinformation om hur många anställda företaget har, hur tillgångar och skulder har värderats, avskrivningstider samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.
  • Förvaltningsberättelsens syfte är att kommentera företagets utveckling, ge en översikt samt förklaring till företagets resultat till företagets intressenter från företagets ledning och styrelse.

Vilka ekonomiska principer följer årsredovisningen?

Årsredovisningen ska följa principerna kring fortlevnadsprinciper som innebär att företaget ska antas fortsätta bedriva sin verksamhet under överskådlig framtid. Konsekvensprincipen som innebär att företaget ska använda samma värderingsmetoder för sina tillgångar år efter år. Kontinuitetsprincipen som utgår från att föregående års utgående balanser i balansräkningen ska stämma överens med årets ingående balanser samt som alltid försiktighetsprincipen som ämnar att belysa att företag ska värdera sina tillgångar, intäkter, skulder och kostnader med en gnutta försiktighet.

Vilka skyldigheter har företagen vid upprättande av årsredovisning?

Efter upprättandet av årsredovisningen är klar behöver den för större bolag granskas av en extern revisor. Detta för att säkerställa att informationen som delges är korrekt. Efter att revisorn har gett sitt godkännande ska årsredovisningen undertecknas av alla styrelsemedlemmar och av VDn om bolaget har en sådan. Efter att underteckning har skett skickas årsredovisningen sedan till Bolagsverket som publicerar denna för allmänheten och övriga intressenter. Saker att även tänka på är att aktiebolag och ekonomiska föreningar behöver lämna ett förslag till vinst- eller förlustdisposition i förvaltningsberättelsen samt att i större företags årsredovisning behöver en kassaflödesanalys ingå.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!