Vad är Ansvarsgenombrott?

Aktiebolag är Sveriges klart populäraste företagsform. Detta på grund av bolagsformens huvudsakliga fördel, ett begränsat ansvar. ”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. ” 1 kap. 3 § (2005:551) Aktiebolagslagen. Men det begränsade ansvaret innebär även problem. I första hand rör det sig om problem för aktiebolagets borgenärer. Det skapar möjligheter för missbruk från bolagets ägare, att göra personlig vinning på borgenärernas bekostnad och undkomma personlig betalningsansvar. För att komma tillreda med dessa problem så finns det en olika lagregler som begränsar bolagets möjligheter att skada borgenärerna.

Utöver dessa lagregler har det i praxis utvecklats ytterligare en princip som skyddar aktiebolagets borgenärer. En rättsfigur som inte är lagfäst, som i särskilda fall tillåter att man bortser från huvudregeln som ger aktiebolagets delägare personliga ansvarsfrihet. Denna rättsfigur kallas ansvarsgenombrott. Ansvarsgenombrott innebär ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, det fyller ut tomrummet där ABL:s skyddsregler inte räcker till.

Under vilka förutsättningar kan en aktieägare bli personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder?

För att ansvarsgenombrott skall gälla verkar det vara ett krav från Högsta domstolen att aktiebolaget ifråga måste vara underkapitaliserat och illikvidt. Att bolaget innehar otillräckliga tillgångar i förhållande till verksamheten som de utför, och i förhållande till de möjliga risker som företaget står inför så torde det vara anledningen som i slutändan leder till att bolaget inte har tillräckliga medel för att täcka sina skulder. Vidare framhåller domstolen att en av de grundläggande förutsättningen som krävs för ansvarsgenombrott är att bolaget inte har någon självständig förvaltning. För att uppfylla denna rekvisit kan det t.ex. röra sig om situationer där ägarna eller styrelsen, genom att dra fördel av sin makt över bolaget, tillfredsställer sina egna utanför liggande intressen som oftast inte rör det aktuella bolagets. Att bolaget inte har någon egen förvaltning är en varningssignal på att bolaget används som ett redskap för andra bolag och därför borde det nästan vara självklart att genombrott av ansvar för eventuella borgenär skulder skulle kunna göras gällande mot de andra bolagen.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!