Vad är en Anläggningstillgång?

Vad klassificeras som anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid och avser kontoklass 10-12. Tillgångarna ska stadigvarande brukas eller innehas av företaget. Med stadigvarande menas en period om minst ett år men i det flesta fall betydligt längre än så. Anläggningstillgångar kan delas in i tre underkategorier.

Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som företaget innehar som ej är fysiska med ett bestående värde och vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år. Tillgångar som inom denna kategori är exempelvis goodwill, patent samt aktiverade kostnader för forskning och utveckling. Företag som använder sig av K3-regelverket kan välja att aktivera egenupparbetade kostnader för utvecklingsarbeten som immateriella anläggningstillgångar, medans företag som använder sig av K2-regelverket enbart kan aktivera kostnader för inköpta tjänster. Immateriella anläggningstillgångar skrivs enligt K2 av på 5 år. 

Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som byggnader och mark, bilar, maskiner och inventarier. Materiella anläggningstillgångar värderas enligt anskaffningsvärde eller tillverkningskostnad. Anläggningstillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod ska systematiskt skrivas av under dess förväntade livslängd. Materiella anläggningstillgångar kan på samma sätt skrivas upp om värdet på balansdagen överstiger det bokförda värdet med ett väsentligt belopp, värdeökningen är bestående och värderingen kan göras tillförlitligt.

Finansiella anläggningstillgångar är långfristiga fordringar, långsiktiga placeringar såsom aktier och andra värdepapper som stadigvarande innehas. Finansiella anläggningstillgångar skrivs inte av utan de värderas enligt lägsta värdets princip. Detta innebär att de värderas mellan det lägsta värdet av anskaffningsvärde eller marknadsvärdet.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!