Vad är Aktiebolagslagen (ABL)?

Aktiebolagslagen är en lag som dikterar en rad bestämmelser för aktiebolag. I aktiebolagslagen finns det regler som ämnar att skydda företaget, aktieägarna, intressenter men även regler för företagets bokslut och årsredovisning. ABL reglerar även vad som gäller vid registrering av aktiebolag, hur aktiebolagets räkenskaper hanteras och även hur företaget drivs. Alla aktieägare och personer som är involverade i aktiebolagets styre måste följa ABL, men det är främst revisorns uppgift att säkerställa att företaget gjort det. Vid oegentligheter är det ABL som reglerar om det blir ansvarsgenombrott och vem eller vilka som bär ansvar för det.

Vad reglerar Aktiebolagslagen?

  • ABL ställer krav på aktiekapital och ägarlån.
  • Hur företagets bolagsordning ska se ut.
  • Hur hantering av aktieraktiebok och aktiebrev ska ske.
  • Den reglerar formalian för bolagsstämma.
  • Vilka krav som ställs på bolagsledningen.
  • Krav kring revision och revisor.
  • Hantering av företagets aktier samt utgivning av nya aktier i form av nyemission och fondemission.
  • Bestämmelser kring bolagsdelning, fusion och aktieöverlåtelser.
  • Hur och när aktiebolag kan sättas i konkurs.
  • ABL gäller som regelbok kring ansvarsgenombrott, skadestånd, böter och straff som bolaget eller styrelsen ställas inför.

Den fullständiga aktiebolagslagen hittar du här.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!