Vad är ett Aktiebolag?

Aktiebolag är det populäraste företagsformerna i Sverige med över 564,000 registrerade bolag (2017) av totalt 1,120,000 registrerade bolag (2017), varav hälften registrerades som lagerbolag. I Sverige regleras alla aktiebolag av aktiebolagslagen (ABL). Populariteten av att registrera ett aktiebolag härstammar i att bolaget är en egen juridisk person som har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person har grundarna och ägarna ingen ansvarsåtaganden för de skulder som bolaget innehar. Aktieägarna riskerar därmed inte att förlora mer pengar än det kapitalet som de själva har investerat i företaget. Den löpande verksamheten i aktiebolagen styrs av VDn medan det är styrelsen som styr den allmänna riktningen som företaget tar. Det är dock är bolagsstämman som är det högsta beslutsfattande organet i företaget. Under stämman fattar aktieägarna gemensamt beslut om aktiebolagets framtid utifrån de uppsatta regler och bestämmelser som finns i bolagsordningen.

Allt om Aktiebolag - Starta Aktiebolag

Krav på företagsformen aktiebolag

 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och publika aktiebolag på minst 500 000 .
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
 • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Att starta aktiebolag

För att starta ett aktiebolag behöver man skicka in en ansökan om registrering till bolagsverket. I samband med det behöver man upprätta ett dokument kallat stiftelseurkund, dokumentet ska innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildningen. Därefter behöver företaget även komplettera ansökan med en bank likviditets intyg. Efter ansökan blivit accepterad och företaget registrerats av Bolagsverket, får företaget sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer. Företagsledningen kan därefter besluta om de vill moms- och arbetsgivare registrera företaget.

För att få bolaget registrerat ska det lämnas vissa uppgifter. Dessa är:

 • Namnförslag
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Minst en ledamot
 • En suppleant om mindre än 2 ledamöter
 • Om företaget ska ha revisor
 • Vem som är stiftare
 • Uppgifter om hur många aktier som finns i bolaget och hur många som varje stiftare tecknar
 • Priset på aktierna
 • Kontaktuppgifter
 • Samt bankintyg

Bra att veta om företagsformen aktiebolag

 • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
 • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
 • Huvudregeln är att den som äger aktier bara riskerar att förlora det man har betalat för sina aktier. Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!