Vad är en Aktiebok?

Aktiebok är något som förs i aktieutgivande företag och innehåller information om aktierna och dess ägare. Aktiebokens huvuduppgift är att förse intressenter om hur ägarförhållandena ser ut i aktiebolagetAvstämningsbolag har digitalt automatiserade avstämningar i aktieboken medans små privata aktiebolag har det i fysiskt form antingen har hanterar det manuellt själva eller genom att meddela alla förändringar till Bolagsverket.

Hur länge ska aktieboken sparas?

Företag måste föra aktiebok under hela aktiebolags bestånd, och om bolaget läggs ner måste aktieboken sparas i tio år. Om bolaget fört aktiebok i fysisk form och därefter väljer att gå över till digital form behöver den fysiska aktieboken också sparas i tio år. Aktieboken är offentlig och ska göras tillgänglig för alla som vill se den.

Regler för att föra aktiebok?

Aktiebolag som inte är avstämningsbolag behöver tilldela varje aktie ett specifikt nummer i sin aktiebok. Det ska även framgå vem som äger aktierna, personuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer och postadress ska finnas på aktieägarna. Aktieboken behöver även innehålla uppgifter om bolaget stiftat olika typer av aktier, till exempel A- och B- aktier samt om företaget utfärdat aktiebrev. Ansvaret för hanteringen av aktieboken tillfaller företagets styrelse. Det är således deras ansvar att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt vad som angivits i lagen. Samma krav är tillämpliga för avstämningsbolag som har automatiserad behandling av sin aktiebok genom en värdepappercentral. Skillnaden är att ansvaret för att bevara, föra och hålla aktieboken tillgänglig faller istället på värdepapperscentralen och inte styrelsen.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!