Vad är Bokföring av egen insättning och egna insättningar?

Innehållsförteckning

 Bokföring av egen insättning och egna insättningar 

 

En egen insättning som sker i ett aktiebolag kan vara genom nyemission av aktier, aktieägartillskott, koncernbidrag eller genom lån från aktieägare. Gäller det i en ekonomisk förening kan en egen insättning göras genom insatsemission, förlagsinsatser eller genom lån från medlemmar. 

 

Egna insättningar är kapitaltillskott, tillskott av egendom eller tillskott för utgifter som görs ägare eller medlemmar till ett företag eller förening. Detta görs normalt genom att en skuld till aktieägaren eller medlemmen registreras i bokföringen, vilket gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar. Insättningar som görs av enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag eller delägare i kommanditbolag görs normalt som en egen insättning av eget kapital för den specifika ägaren. 

 

Lånas pengar ut till aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen från en aktieägare eller en medlem i föreningen så kan en marknadsmässig ränta tas ut (statslåneräntan den 30 november året före inkomståret + 3 %) på lånet. En enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag som är fysiska personer kan göra en räntefördelning i sin deklaration för att kunna erhålla beskattning i inkomstslaget kapital. 

 

En egen insättning påverkar inte resultaträkningen i ett företag, inte heller det beskattningsbara resultatet utan det är enbart balansräkningen som påverkas. Då en egen insättning av en ägare eller en medlem kostnadsförs så påverkar utgiften resultatet. 

 

Klassificering 

Insättningar i enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag bokförs oftast i eget kapital. En enskild näringsidkare har oftast konto 2010-2019 som konton för sitt egna kapital. Delägare i handelsbolag och kommanditbolag har egna konton för sitt egna kapital, ägare 1 har konto 2010-2019, ägare 2 har konto 2020-2029 och så vidare. 

 

Insättningar som sker löpande bokförs normalt i kontogrupp 28 när det gäller aktieägare och medlemmar i ekonomiska föreningar och i kontogrupp 20 när det gäller enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag. Har företaget eller föreningen många ägare eller medlemmar som löpande gör egna insättningar kan det vara nödvändigt med ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna hålla reda på respektive ägares eller medlems egna insättningar. Detta för att på ett mer detaljerat sätt, jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital.  

 

Kontogrupp 28 – övriga kortfristiga skulder

Kontogrupp 20 – eget kapital 

En egen insättning bokförs när en ägare eller en medlem har gjort ett tillskott till redovisningsenheten i form av likvida medel, tillgångar eller genom egna utlägg. 

Värdering

En egen insättning värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas i samband med en egen insättning. 

 

Bokslut och årsredovisning 

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning. 

 

Exempel: bokföra egen insättning (enskild näringsidkare)

Näringsidkaren har betalat företagets lokalhyra privat om 5000 SEK som är momsfri. 

 

Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning 5000
5011 Hyra för kontorslokaler 5000

 


Exempel: bokföra egen insättning (delägare i handelsbolag)

Delägare 3 i ett handelsbolag har privat betalat företagets lokalhyra på 5000 SEK som är momsfri. 

 

Konto Benämning Debet Kredit
2038  Egen insättning, KL 5000
5011 Hyra för kontorslokaler 5000

 

Exempel: bokföra egen insättning (medlem i ekonomisk förening)

En medlem i en ekonomisk förening har privat betalat föreningens lokalhyra på 5000 SEK som är momsfri. 

 

Konto Benämning Debet Kredit
2891 Avräkning, JS 5000
5011 Hyra för kontorslokaler 5000

 

Exempel: bokföra egen insättning (aktieägare i aktiebolag)

En aktieägare har privat betalat bolagets lokalhyra om 5000 SEK som är momsfri. 

 

Konto Benämning Debet Kredit
2893 Avräkning, PE 5000
5011 Hyra för kontorslokaler 5000

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.