Bokföring och Redovisning av lön

Löneredovisning görs i företaget i samband med att lönerna görs eller eller lönekörningen som det kallas i branschen. Efter utläggen är beräknade, skatterna summerade och lönespecarna klarna så görs utbetalningen av lönen till de anställda, och detta görs oftast runt den 25e varje månad i svenska företag. Sedan behöver man beräkna arbetsgivaravgifterna och personalskatter och sista steget är att deklarera dem till Skatteverket och göra en inbetalning till skattekontot.

Innehållsförteckning

Att redovisa lön

Lönen redovisas och hanteras enklast genom företagets bokföringsprogram, så att allt kommer med redan vid lönekörningen och inte behöver bokföras i efterhand. Nyare löneprogram kan hjälpa en att räkna att arbetsgivaravgifter och avdragen skatt blir korrekt hanterat och även deklarerat till Skatteverket. Ifall man använder ett manuellt eller äldre löneprogram så får man föra in lönerna som verifikationer i företagets bokföring.

Att redovisa lön | Din Bokföring

Hantering och sänkning av arbetsgivaravgifter

Alla arbetsgivare i Sverige måste enligt lag betala en arbetsgivaravgift på lönen som de betalar till sina anställda. Den normala arbetsgivaravgiften som tillämpas i de absolut flesta fall är 31,42% av personens bruttolön, dvs lönen innan avdragen skatt. Det finns dock vissa undantagsfall där företaget enbart behöver betala en arbetsgivaravgift på 10,21 %. Några av dessa fall är ifall företaget har anställt ungdomar, pensionärer eller har ansökt och blivit beviljade ett växa stöd på sin första anställd. Under Corona krisen 2020 beslutade regeringen i sitt krispaket att under 4 månader erbjuda alla småföretag med upp till 50 anställda en sänkning av arbetsgivaravgifterna till 10,21% upp till månadslöner av 25,000kr.
Skatteavdrag av personal lön

Den anställde tjänar in sin bruttolön men hen får bara nettolönen utbetald. Skillnaden mellan netto och bruttolönen är personal skatt som betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren. Hur mycket som dras beror på om det är ens huvudsysselsättning, eller deltidssysstelsättning, vilket område man bor på samt hur mycket man har i lön. Skatten på lönen som betalas in till Skatteverket är fortfarande den anställdes pengar, då skatten är en preliminär skatt. Ifall företaget betalar in för mycket i skatt kan den anställde få tillbaka detta som en skatteåret beräkning på inkomstdeklarationen, och ifall företaget har dragit för lite skatt så måste den anställde göra en extra inbetalning i samband med inkomstdeklarationen.

Skattetabeller i Sverige

Skatten på den anställdes lön beräknas utefter Skatteverkets skattetabeller, och de finns att hämta på Skatteverket hemsida. Tabellerna är beroende på vilken stad och vilken ort man bor på, där vissa orter i städer som Stockholm generellt har en lägre skattetabell än orter som ligger i mindre städer. Skillnaderna i skatt kan vara ganska stor, så om man jämför Stockholm Solna har en skattetabell på 30 och Jönköping har 34, det betyder att du behöver betala mer än 10% i skatt ifall du bor i Jönköping kontra Stockholm. Beroende på vilken summa pengar du tjänar kommer även skattetabellen att visa hur många kronor i skatt som dras för den respektive lönen, där högre löner ger en procentuell högre skatt. För att veta exakta summor bör man kolla upp en egen skattetabell på Skatteverkets hemsida.

Hantering och Bokföring av lön | Din Bokföring

Hantering och Bokföring av lön

Ett företag ska in sin lönekörning redovisa och betala ut två löner till sina anställda. Den ena anställda har en bruttolön om 40,000kr och är i skattetabell 31 den andra har en lön på 35,000kr och är i skattetabell 30. Den totala bruttolönen landar på 75,000kr varav nettolönen som betalas ut till de anställda blir 52,100kr och preliminärskatten som ska betalas in till skatteverket blir 22,900kr. Arbetsgivaravgiften blir 23,565kr (31,42%), den totala utbetalning blir därmed 98,565kr medans de anställda får en utbetalning på 27,600kr och 24,500kr.

I samband med löneutbetalningen görs även en semesterersättning om 9,000kr (12 %) och arbetsgivaravgiften på semester avsättningen uppgår till 2828kr (31,42 %).

Vanliga konton för bokföring av lön

1930 Bankkonto
2710 Personalskatt
2730 Sociala avgifter
7210 Löner tjänstemän
7510 Sociala avgifter för lön

Konton för bokföring av semester

2920 Upplupen semesterlön
7290 Förändring av semesterlöneskuld tjänstemän
2940 Beräknade upplupna sociala avgifter semesterlön
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.