Vad är Bokföring av avsättningar för garantier och garantiåtaganden?

Avsättningar för garantier är reserveringar motsvarande den beräknade kostnaden eller det beräknade intäktsavdraget för garantier som en redovisningsenhet gör avseende garantiåtaganden gentemot externa kunder. Garantiåtaganden är osäkra förpliktelser beroende på förfallotid och/eller belopp men som med hög sannolikhet kommer att leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden och därför ska en redovisningsenhet göra avsättningar för garantier. Avsättning för garantier redovisas när en händelse har inträffat som medför en förpliktelse att åtgärda fel och skador på produkter i framtiden eller att annullera ingångna avtal. Det kan exempelvis avse produkter som säljs med garanti eller försäljning som sker med anullationsrätt. 

Innehållsförteckning

Klassificering

Avsättningar för garantier redovisas i kontogrupp 22 i balansräkningen då krediteras avsättningen som ett kostnadskonto samtidigt eller ett intäktskonto i resultaträkningen debiteras. En återföring av en avsättning för garantier bokförs tvärtom, genom att ett konto i kontogrupp 22 debiteras samtidigt som ett kostnadskonto eller ett intäktskonto i resultaträkningen krediteras. 

 

En gottgörelse är en förbindelse från en annan part som ersätter en viss del av en redovisningsenheten förpliktelse. En förväntad gottgörelse för en avsättning redovisas som en tillgång i kontogrupp 13 och som en kreditering av den redovisade kostnaden eller intäkten för avsättningen i resultaträkningen. 

 

Kontogrupp 13 – Finansiella anläggningstillgångar

Kontogrupp 22 – Avsättningar

Erkännande

Enligt IFRS ska en avsättning för garantier redovisas i balansräkningen när en redovisningsenhet har en förpliktelse till följd av en tidigare händelse om det är troligt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att ske och om det går att uppskatta förpliktelsens belopp på ett tillförlitligt sätt. 

 

En gottgörelse för en avsättning innebär att en annan part förväntas ersätta en del av en förpliktelse och den ska redovisas i balansräkningen om det är relativt säkert att gottgörelsen kommer att erhållas när förpliktelsen ska regleras. Det belopp som redovisas för en gottgörelse får aldrig vara större än det redovisade beloppet för avsättningen. En avsättning för garantier ska återföras när den förpliktelse som den avser har reglerats eller när det inte längre är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag tillåter inte att en redovisningsenhet redovisar några avsättningar i balansräkningen. 

 

Värdering

Avsättning för garantier ska värderas till det belopp i redovisningsvaluta som utgör den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen med hänsyn till risker och osäkerhetsfaktorer. Om tidsvärdet för pengar är väsentligt ska storleken på en avsättning beräknas som nuvärdet av de framtida utbetalningar som väntas krävas för att reglera förpliktelsen. 

 

Diskonteringsräntan ska avse det avkastningskrav före skatt som återspeglar den gällande marknadsbedömningen av tidsvärdet för pengar och de risker som är specifika för de framtida utbetalningarna avseende förpliktelsen. Diskonteringsräntan kommer inte återspegla risker, det har redan tagits hänsyn till vid uppskattningarna av de framtida utbetalningarna. 

 

Avsättningar för garantier ska omprövas per balansdagen vid varje ny bokslutstidpunkt och justeras så att avsättningarna återspeglar den för tillfället bästa uppskattningen. En uppskattning av en avsättning kan grundas på avtal, tidigare utgifter eller historiska data från andra källor gällande förpliktelser för olika typer av garantiåtaganden. 

Vad är Bokföring Bokföring av avsättningar för garantier och garantiåtaganden? | Din Bokföring

Moms och beskattning

Moms för avsättning för garantier finns inte då det utgör interna periodiseringar som inte är förknippade med momspliktiga inköp eller momspliktig försäljning. 

 

Enligt inkomstskattelagens (1999:1229) utredningsregler eller i enlighet med schablonregeln är kostnader för avsättningar till garantier skattemässigt avdragsgilla. Schablonregeln innebär att avdraget för framtida garantiutgifter inte får överstiga räkenskapsårets konstaterade garantikostnader. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader så ska avdraget justeras i motsvarande mån. Medans utredningsregeln innebär att avdraget får vara högre än beloppet enligt schablonregeln om det är motiverat med hänsyn till att: 

  • näringsverksamheten är nystartad
  • garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller arbeten
  • en betydande ökning av garantiåtagandens omfattning skett under beskattningsåret
  • produktsammansättningen avsevärt ändrats under året
  • en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som betydligt överstiger två år eller
  • någon annan liknande omständighet finns.

 

Bokslut och årsredovisning

De kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden uppskattas i bokslutet, vilket bland annat kan föranleda bokföring av avsättningar och gottgörelser för garantier. I årsredovisningen ska en redovisningsenhet upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av avsättningar för garantier i årsredovisningen. 

 

Exempel: bokföra avsättning för garantier i balansräkningen

I samband med bokslutet har en redovisningsenhet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av den sammanlagda årsomsättningen under 3 år motsvarande kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på konto 2220 är 350 000 SEK, varför en ökning om 150 000 SEK bokförs avseende avsättningar för garantier. 

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 150 000
6361 Förändring av garantiavsättning 150 000

 

Exempel: bokföra gottgörelser för garantier i balansräkningen

I samband med bokslutet har en redovisningsenhet beräknat förpliktelser avseende garantier för sålda produkter på 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av den sammanlagda årsomsättningen under 3 år motsvarande kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Redovisningsenheten får ersättning från leverantörerna avseende hälften av kostnaden för garantiärenden och har därför beräknat den totala gottgörelsen till 250 000 SEK. Den ingående balansen på konto 1387 är 150 000 SEK varför en ökning om 100 000 SEK bokförs avseende gottgörelser för garantier. 

Konto Benämning Debet Kredit
1387 Gottgörelse för garantier 100 000 
6361 Förändring av garantiavsättning 100 000

 

Exempel: bokföra återföring av avsättning för garantier i balansräkningen

I samband med bokslutet har en redovisningsenhet beräknat förpliktelser avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av årsomsättningen motsvarande kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på konto 2220 är 650 000 SEK varför en minskning om 150 000 SEK bokförs avseende avsättningar för garantier. 

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 150 000
6361 Förändring av garantiavsättning 150 000

 

Exempel: bokföra avsättning för annullationer i balansräkningen

En redovisningsenhet säljer på provision åt en annan redovisningsenhet och har enligt avtal åtagit sig att justera sin provision om slutkunden annullerar avtalet. Under bokslutet har redovisningsenheten beräknat avsättningen för annullationer till 600 000 SEk grundat på tidigare erfarenheter av storleken på konstaterade annullationer i förhållande till omsättningen. Den ingående balansen på konto 222 är 400 000 SEK varför en ökad avsättning om 200 000 SEK bokförs. 

Konto Benämning Debet Kredit
2222 Avsättningar för annullationer 200 000 
3928 Avsättningar för annullationer 200 000 

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.