Vad är en BIC-kod?

En BIC-kod (Business Identifier Code), även kallad SWIFT-kod, är en internationell identifieringskod för en särskild bank bestämd av ISO (International Organization for Standardization). Den används vid internationella överföringar för att betalningen enkelt ska kunna kopplas till rätt bank där mottagaren har sitt konto.

Vid internationella transaktioner används koden tillsammans med IBAN-numret, som identifierar det specifika mottagarkontot, för att pengarna ska hamna rätt. Skillnaden mellan BIC-koden och IBAN-numret är således att BIC-koden är en serie av nummer som standarden för banken och identifierar den digitala betalningsadressen, medan ett IBAN-nummer är helt personligt och endast kan kopplas till ett enda bankkonto.   

Innehållsförteckning

Hur är en BIC-kod uppbyggd?

Det vanliga är att koden består av 8 tecken i form av bokstäver, men i vissa länder består koden av 11 bokstäver. Tecknen representerar bland annat landet för banken, positioneringen av banken samt banken själv. Ett exempel är den tyska banken Deutsche Bank i Frankfurt som har BIC-koden DEUTDEFF där DEUT står för bankens namn, DE är landskoden för Tyskland och FF är koden för Frankfurt.

Vad är syftet med att använda BIC-koder?

BIC-koder innebär att transaktionsavgifterna går ned eftersom den arbetskraften och tiden som tidigare krävts från bankerna för att hantera en internationell transaktion inte längre krävs. Som egenföretagare kan det vara en bra idé att kolla upp vad en EU-betalning innebär för kostnader för företaget.

Vad är en BIC-kod? | Din Bokföring

Vad är SEPA?

När det gäller betalningar inom Europa finns ett initiativ kallat SEPA (Singe Euro Payment Area) vilket är ett gemensamt eurobetalningsområde. Trots vad namnet antyder inkluderas även en del länder, däribland Sverige, som inte har euron som valuta och initiativet innebär en viss garanti att transaktionen inte tar för lång tid att gå igenom och inte heller blir dyrare än förväntat. Systemet underlättar för internationella betalningar mellan länder som ingår i samarbetet både sett till kostnad och tid. En betalning till länder som inte ingår i samarbetet kallas helt enkelt för en utlandsbetalning och andra premisser gäller.

Vad bör man tänka på när det gäller BIC-koder?

För att BIC-koder ska kunna uppfylla sitt menade syfte kräver det från betalningsavsändaren att denne har betalningsmottagarens korrekta BIC-kod och IBAN-nummer. Endast BIC-koden är alltså inte tillräckligt och om ingen BIC-kod eller fel BIC-kod anges förs pengarna tillbaka till avsändaren men detta kan innebära tillkomna administrationsavgifter från banken. Se därför alltid till att BIC-koden stämmer – den ska vara 8 eller 11 siffror lång och om du är osäker är det alltid bättre att kontakta banken för att säkerställa att transaktionen går igenom smidigt och korrekt.

Hur hittar jag BIC-koden för en bank?

Eftersom BIC-koden inte är personlig utan identifierar hela banken brukar den återfinnas på internetbanken utan att inloggning krävs för de flesta svenska banker. IBAN-numret är däremot personlig och den brukar visas i inloggat läge från dator eller mobil – antingen i kontoutdraget eller på andra tjänster i internetbanken.  

Hamnar pengarna fel vid fel BIC-kod?

Om man har råkat ange en felaktig och icke-existerande BIC-kod vid en internationell överföring brukar internetbanken säga ifrån. Om man istället har angett fel BIC-kod som tillhör en annan bank än den som IBAN-numret är kopplad till kommer pengarna i de flesta fall att skickas tillbaka till en men detta kan medföra extra bankkostnader. Det är därför bäst att ta kontakt med sin bank så fort man blir varse om misstaget.

När kommer pengarna fram vid en internationell betalning?

Vid en SEPA-betalning till ett IBAN-nummer med BIC-kod angivet kan man räkna med upp till två vardagar för pengarna att komma fram. Viss variation finns mellan banker och det kan vara smart att ha i åtanke eventuella röda dagar och helgdagar i avsändarlandet såväl som mottagarlandet.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.