Vad är Betalningsförmåga?

Ett företags betalningsförmåga syftar till deras förmåga att erlägga full betalning för en skuld innan förfallotillfället på avtalet eller fakturan. Företagets betalningsförmåga ger utomstående intressenter en indikator på hur stabilt företagets ekonomi är för tillfället samt ger dem en uppfattning om hur väl rustat företaget är för att hantera oväntade händelser som kan inträffa. Att företaget har en god betalningsförmåga innebär att företaget framöver kommer att ha möjlighet att betala sina skulder och minimerar risken för “going concern”  samt diverse inkasso krav.

Vad är Betalningsförmåga? | Din Bokföring

Hur kan man räkna ut företagets betalningsförmåga? 

Det är möjligt att räkna ut ett företags betalningsförmåga med olika nyckeltal som antingen hänför sig till företagets långsiktiga eller kortsiktiga betalningsförmåga. Ett nyckeltal som ofta används för beräkning av företagets långsiktig betalningsförmåga är soliditet som beräknar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med hjälp av eget kapital. För att beräkna företagets kortfristiga betalningsförmåga används nyckeltalet likviditet som ämnar att förklara hur pass likvida eller illikvida företagets tillgångar är. 

Kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga

Likviditet är en ekonomisk term som syftar att förklara hur “flytande” ett företags tillgångar är. Desto högre likviditet desto mer tillgångar såsom kontanter och konto tillgångar. Ett illikvid företag har väldigt lite kontanter och kassamedel men kan ha mer tillgångar som fastigheter eller inventarier. Kassalikviditeten används för att beräkna företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Företagets kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

Nyckeltalet soliditet ämnar istället att bedöma företagets långsiktiga betalningsförmåga.
Soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras genom företagets egna kapital. Ett stark och god soliditets nivå visar att företaget har mycket tillgångar som är finansierade med egna medel. Hög solidariteter visar att företaget har bättre förmåga att betala skulder, och har en bättre buffert mot en konjunktur än ett företag med låg solidaritet som enbart finansieras med lånat kapital.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totala tillgångar

Exempel på ett företags betalningsförmåga

Företagets likvida omsättningstillgångar som består av kassa, plusgiro, bankgiro, bankkonton och kundfordringar uppgår till ett värde av 800 tusen kronor. Företaget har även skulder som de måste betala inom 30 dagar och dessa uppgår 500 tusen kronor. De kortfristiga skulderna består av bland annat en momskuld, några större leverantörsfakturor, samt de anställdas källskatt.

Kassalikviditet beräknas såhär

800 000 / 500 000 = 1,6 = 160%

Ovanstående uträkning visar på att företaget har en kassalikviditet på 160%. Detta betyder att företaget har likvida medel för att täcka 100% av deras kortsiktiga kostnader och även har ett överskott på 60% av värdet av de kortfristiga skulderna.

Betalningsförmåga och kreditvärighet för privatpersoner

Betalningsförmågan är av stor betydelse även för privatpersoner, kanske främst vid låneansökan hos banken men även i ett flertal andra sammanhang. När det kommer till privatpersoner är det dock främst två faktorer som spelar roll, ifall man har en tillsvidareanställning och hur pass hög lön man har. Dessa faktorer tillsammans med lite sparad flytande kapital signalerar en god betalningsförmåga.

Kreditvärdigheten är också något som långivarna är intresserade utav när det kommer till låneansökningar. Till skillnad från betalningsförmågan som visar personens förmåga att betala en skuld dagsläget visar kreditvärdigheten mer ett långsiktigt betalningsförmåga. På så sätt att den utgår från tidigare deklarerade inkomster och även olika tillgångar som finns skrivna på personen, exempelvis kan en väldigt illlikvid tillgång som en fastighet ge ett hög kreditbetyg.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.