Vad är Avkastning?

Avkastning är ett nyckeltal som ämnar att visa företags förmåga att generera lönsamhet till dess ägare. Det finns olika sätt att mäta företagets förmåga att vinstutdela utifrån en rad olika mått som presenteras nedan. Även om avkastningen är ett relativt vanligt nyckeltal att använda så används räntabilitet nyckeltalet mer frekvent inom företagsvärlden.

Olika sätt att beräkna avkastning

Eftersom termerna lönsamhet, avkastning, vinst och resultat kan definieras på olika sätt finns det inte endast ett sätt att ange ett företags avkastning. De vanligaste använda måtten är:

 • Avkastning på investering (ROI)
 • Avkastning på eget kapital (ROE)
 • Avkastning på totalt kapital (ROA)
 • Avkastning på investerat kapital (ROIC)
 • Avkastning på sysselsatt kapital samt (ROCE)
 • Avkastning på operativt kapital (ROOC)

Vad är avkastning på investering?

Avkastning på investeringar (ROI, Return on Investment) är ett prestationsmått som används för att utvärdera effektiviteten i en investering eller jämföra effektiviteten i ett antal olika investeringar. ROI försöker att direkt mäta avkastningen på en viss investering i förhållande till investeringens kostnad. För att beräkna avkastning divideras avkastningen av en investering med investeringskostnaden. Resultatet uttrycks som en procentandel.

Vad är avkastning på investerat kapital?

Avkastning på investerat kapital (ROIC) är en beräkning som används för att bedöma ett företags effektivitet att generera kapital på investeringar. Genom att bedöma lönsamheten på företagets investeringar kan utestående intressenter välja ifall de ska investera pengar eller ej i företaget. Avkastning på investerat kapital ger en känsla av hur bra ett företag använder sina pengar för att generera avkastning. Att jämföra ett företags avkastning på investerat kapital med dess vägda genomsnittliga kapitalkostnad avslöjar huruvida det investerade kapitalet används effektivt.

Vad är Avkastning? | Din Bokföring

Vad är avkastning på eget kapital?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på finansiella resultat beräknat genom att dividera nettoresultatet med eget kapital. Eftersom det egna kapitalet är lika med ett företags tillgångar minus skulder, kan ROE betraktas som avkastningen på nettotillgångar. ROE anses vara ett mått på hur effektivt förvaltningen använder ett företags tillgångar för att skapa vinster. ROE uttrycks i procent och kan beräknas för ett bolag om nettoresultat och eget kapital är båda positiva. Nettoresultatet beräknas innan utdelning betalas till aktieägarna men efter ränta till borgenärer.

Vad är avkastning på totalt kapital?

Avkastning på tillgångar (ROA) är en indikator på hur lönsamt ett företag är i förhållande till dess totala tillgångar. ROA ger en chef, investerare eller analytiker en uppfattning om hur effektivt ett företags ledning är att använda sina tillgångar för att generera intäkter. Avkastning på tillgångar visas i procent.

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är ett finansiellt förhållande som mäter ett företags lönsamhet och effektiviteten med vilken kapitalet som är sysselsatt. Det sysselsatta kapitalet i företaget utgörs av de totala tillgångarna i balansräkningen (balansomslutningen) minus de icke räntebärande skulder.

Vad är avkastning på operativt kapital?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett förhållande som ger investerare insikt om hur effektivt ett företag (eller mer specifikt sitt ledningsgrupp) hanterar de pengar som aktieägare har bidragit till. Med andra ord mäter det ett företags lönsamhet i förhållande till eget kapital. Ju högre ROE desto effektivare är ett företags ledning att generera intäkter och tillväxt från eget kapitalfinansiering.

ROE används ofta för att jämföra ett företag med sina konkurrenter och den övergripande marknaden. Formeln är särskilt fördelaktig när man jämför företag i samma bransch, eftersom det tenderar att ge exakta indikationer på vilka företag som arbetar med större ekonomisk effektivitet och för utvärdering av nästan alla företag med huvudsakligen materiella snarare än immateriella tillgångar.

Formler för att beräkna avkastning

 • Avkastning på investering (ROI)

Avkastning på investering = Nettovinst ÷ Kostnad för investeringen

 • Avkastning på eget kapital (ROE)

Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

 • Avkastning på totalt kapital (ROA)

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital

 • Avkastning på investerat kapital (ROIC)

Avkastning på investerat kapital = Rörelseresultat efter skatt ÷ Investerat kapital

 • Avkastning på sysselsatt kapital samt (ROCE)

Avkastning på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital

 • Avkastning på operativt kapital (ROOC)

Avkastning på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.