Vad är Återförsäljare?

En återförsäljare är ett företag som köper in produkter från andra företag för att sälja dem vidare till en slutkund och på så sätt få vinsten i marginalen mellan inköpspris och försäljningspris. 

För en återförsäljare är det ibland riskabelt då man lägger ned pengar på att köpa in varor som man inte garanterat vet att man kommer att sälja, därför är det viktigt att tänka på vilka varor man köper in eftersom man vill att de lätt ska kunna säljas vidare. 

Innehållsförteckning

Vad gör en producent?

För en producent (företaget från vilket återförsäljaren köper varor) gäller det också att hitta en bra och pålitlig återförsäljare. Mellan producenten och återförsäljaren bör därför tecknas ett avtal i vilket kvantitet, produktansvar, inköpspris och betalningsvillkor regleras samt en punkt om konkurrens, framförallt om återförsäljaren är den enda i ett geografiskt område. Producenten får nämligen inte lägga sig i eller bestämma försäljningspriset hos återförsäljaren eftersom detta kan göra producenten skyldig till s.k. konkurrensbegränsning. Däremot kan producenten ge återförsäljare en lista över rekommenderade försäljningspriser vid inköpet av varorna. Som producent kan man hitta återförsäljare till sina produkter på bland annat mässor eller internet, men man kan också besöka återförsäljare i fysisk person eller på andra sätt kontakta återförsäljaren direkt för att sälja in sina varor. Då är det bra att vara redo med till exempel en fullständig prislista och varuprover samt eventuell annan information som är viktig för att återförsäljaren ska ha tillräckligt med beslutsunderlag för att bedöma om era varor passar dem.

Vad är en handelsagent?

En handelsagent fungerar som mellanhand mellan producenten och återförsäljaren och är vanligt att ta hjälp ifrån när affären gäller en stor producent, medan mindre företag oftast låter försäljningen ske direkt till återförsäljaren eller sluter ett avtal där producenten får betalt per såld vara och återförsäljaren får en procentuell andel av försäljningspriset istället för att återförsäljaren gör ett faktiskt inköp av varor. Handelsagenten arbetar på uppdrag av producenten och dess uppgift är att bearbeta marknaden och hålla kontakten med intressanta återförsäljare. 

Vad är Återförsäljare? | Din Bokföring

Vad innebär kommission?

Som ovan nämnt kan en återförsäljare, istället för att köpa in varor för försäljning, sluta ett avtal med producenten där betalning istället sker per såld vara och där återförsäljaren får en andel av försäljningspriset. Detta kallas att sälja på kommission och innebär en reducerad risk för återförsäljaren eftersom kapitalet för inköp av varorna inte är nödvändigt och för att varor som inte blir sålda oftast kan returneras tillbaka till producenten. Detta öppnar upp för mindre företag som inte har kapitalet, och därför inte råd att ta riskerna som inköp kan innebära och samtidigt ger detta de mindre och nyare producenterna möjlighet att ta sig in på marknaden trots stor konkurrens. 

Vad innebär franchise?

Franchisekoncept, som finns inom många branscher, är inte detsamma som konceptet med återförsäljare utan skiljer sig från det sistnämnda i att en franschistagare istället köper sig rätten att använda ett redan befintligt varumärke för att kunna utnyttja det positiva som kommer med ett redan etablerat varumärke. Stöd i bland annat marknadsföringen erbjuds av franchisegivaren vilket kan underlätta för franchisetagaren att driva verksamheten, framförallt i början.Risken är till viss del mindre eftersom konceptet redan är beprövat, men det är värt att tänka på att det geografiska läget eller klientelen skiljer sig och därför kan ge olika resultat på försäljningen. Dessutom kan franchisegivaren ställa många och höga krav på franchisetagaren som kan göra att denne känner sig eller är, bland annat kreativt, begränsad när denne inte själv får bestämma hur verksamheten ska drivas eller se ut.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.