Vad är en Årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags resultaträkningbalansräkning och förvaltning under ett helt eller brutet räkenskapsår. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) är det lag på att alla aktiebolagekonomiska föreningar och vissa handelsbolag måste upprätta en offentlig årsredovisning för varje räkenskapsår. Företagets förvaltning presenteras i förvaltningsberättelsen medans de finansiella resultaten och företagets vinst presenteras i balansräkningen och resultaträkningen med komplimenterande information i not hänvisningen. Årsredovisningen ska vara överskådligt uppställd utefter årsredovisningslagen samt ge en rättvisande bild av företagets ställning enligt god redovisningssed.

Årsredovisning och hjälp med bokslut online för aktiebolag | Din Bokföring

Innehållsförteckning

Behöver du hjälp med bokslut? Vi upprättar din årsredovisning och inkomstdeklaration

Vill du göra din årsredovisning online, men kan inte göra den själv? I sådana fall erbjuder vi nu en onlinetjänst för K2 årsredovisning och inkomstdeklarationer. Du kan även få hjälp med bokslut och det bästa är att du inte behöver göra något annat än att skicka in formuläret. Helt digital, inga beräknings- eller uppställningsfel, signering av årsredovisningen genom Bank ID eller via post. Slipp allt själv hantering och låt oss göra din årsredovisning åt dig!

Vilka krav ställer Bolagsverket?

Det är inte helt enkelt att veta om man behöver upprätta och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse eller ej. Gemensamt för alla företag är dock att man förväntas vid varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Det kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller i form av en årsredovisning. Detta eftersom reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och regleras även av verksamhetens storlek:

 • Enskild näringsverksamhet: Som enskild näringsidkare ska du avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller med en årsredovisning. Om du har en omsättning på högst tre miljoner kronor går det bra att upprätta ett förenklat årsbokslut, är den högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut. I sällsynta fall måste du som är enskild näringsidkare upprätta en årsredovisning om ditt företag räknas som större.
 • Aktiebolag: Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Mindre aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag: Ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare gäller olika regler.
 • Ekonomisk förening: En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha en revisor.

En årsredovisning ska vara överskådlig och upprättas enligt god redovisningssed. Det skiljer sig även åt vad en årsredovisning ska innehålla och vem som ska skriva under beroende på vilken tidsperiod det gäller. Detta eftersom reglerna ändrats genom åren.

Vilka skyldigheter har företagen vid upprättande av årsredovisning?

Efter upprättandet av årsredovisningen är klar behöver den för större bolag granskas av en extern revisor. Detta för att säkerställa att informationen som delges är korrekt. Efter att revisorn har gett sitt godkännande ska årsredovisningen undertecknas av alla styrelsemedlemmar och av VDn om bolaget har en sådan. Efter att underteckning har skett skickas årsredovisningen sedan till Bolagsverket som publicerar denna för allmänheten och övriga intressenter. Saker att även tänka på är att aktiebolag och ekonomiska föreningar behöver lämna ett förslag till vinst- eller förlustdisposition i förvaltningsberättelsen samt att i större företags årsredovisning behöver en kassaflödesanalys ingå.

Vilka delar består årsredovisningen av?

 • En årsredovisning måste innehålla en balansräkning, en resultaträkning, förvaltningsberättelse samt tillhörande noter.
 • Balansräkningen visar företagets ackumulerade tillgångareget kapital och skulder vid en viss tidpunkt under räkenskapsåret, vanligtvis 31 december.
 • Resultaträkningen visar företagets finansiella resultat under en räkenskapsperiod, detta görs genom att räkna bort företagets kostnader från dess intäkter under räkenskapsåret.
 • Noter är tilläggsinformation om hur många anställda företaget har, hur tillgångar och skulder har värderats, avskrivningstider samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.
 • Förvaltningsberättelsens syfte är att kommentera företagets utveckling, ge en översikt samt förklaring till företagets resultat till företagets intressenter från företagets ledning och styrelse.

Vilka ekonomiska principer följer årsredovisningen?

Årsredovisningen ska följa principerna kring fortlevnadsprinciper som innebär att företaget ska antas fortsätta bedriva sin verksamhet under överskådlig framtid. Konsekvensprincipen som innebär att företaget ska använda samma värderingsmetoder för sina tillgångar år efter år. Kontinuitetsprincipen som utgår från att föregående års utgående balanser i balansräkningen ska stämma överens med årets ingående balanser samt som alltid försiktighetsprincipen som ämnar att belysa att företag ska värdera sina tillgångar, intäkter, skulder och kostnader med en gnutta försiktighet.

När måste man skicka in årsredovisningen för aktiebolag?

Din årsredovisning måste lämnas in antingen online eller genom en papperskopia senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Säg att ditt räkenskapsår slutar den 31 december, då blir sista inlämningsdatum den 31 juli. Om det skulle råka sig som så att den sista dagen infaller på en helgdag får man lämna in årsredovisningen nästkommande vardag. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, därför är det viktigt att man lämnar in sin årsredovisning i tid. Notera att det kan ta flera veckor från det att Bolagsverket godkänt årsredovisningen innan den dyker upp på allabolag.se.

Vad händer ifall man inte skickar in en årsredovisning?

Om du inte lyckas med att lämna in bolagets fysiska eller digitala årsredovisning i tid finns det risk för att företaget måste betala dyra förseningsavgifter. Redan vid en dags försening ska privata aktiebolag betala en förseningsavgift. Avgiften ligger på 5 000 kronor för privata aktiebolag och 10 000 kronor för publika aktiebolag. Om handlingarna inte skickas in efter ytterligare två månader påförs företaget ännu en förseningsavgift på samma belopp. Har handlingarna inte inkommit efter ytterligare två månader ska bolaget betala en ny förseningsavgift som då uppgår till 10 000 kronor för privata aktiebolag och 20 000 kronor för publika aktiebolag. Bolagsverket har även rätt att besluta om tvångslikvidation av bolaget om årsredovisningen inte har inkommit inom elva månader, från räkenskapsårets utgång. Om Bolagsverket inte har fått handlingarna inom femton månader efter räkenskapsårets utgång svarar styrelseledamöter och i förekommande fall  den verkställande direktören solidariskt för bolagets förpliktelser.

Vad kan hända om årsredovisningen inte är korrekt?

Att fela är mänskligt. Även om man är noggrann till sin natur kan man så klart göra fel i en årsredovisning. Det är olyckligt då det finns intressenter såsom investerare och leverantörer som använder årsredovisning när man vill fatta beslut som rör ditt företag. Dyker det upp felaktigheter i årsredovisningen kan det till exempel innebära att du inte får ett banklån som du ansökt om eftersom det uppstått oklarheter.

Det finns några detaljer som kan vara bra att kolla en extra gång innan man skickar in sin årsredovisning, bara för att vara på den säkra sidan:

 • Se till att alla som ska skriva under har gjort det, inklusive styrelseledamöter, eventuell VD samt revisor. Gäller även fastställelseintyget som ska vara i original.
 • Var noggrann med att datumen stämmer eftersom ordningen på dessa i en årsredovisning kan vara en vanlig felkälla. Se även till att du har korrekt registreringsdatum.
 • Kika en extra gång på balansräkningen så att den är korrekt. Tillgångar ska vara lika stora som skulder och eget kapital.
 • Har du kommit ihåg revisionsberättelsen? Har ditt företag en revisor måste revisionsberättelsen bifogas när man lämnar in sin årsredovisning.

[serptrade]

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.