Hur fungerar Arbetslöshetskassa?

En arbetslöshetskassa, även kallad a-kassa i folkmun, fungerar som en säkerhet vid arbetslöshet för att säkra en inkomst. Kassan har i uppgift att betala ut arbetslöshetsersättning till medlemmar som blivit arbetslösa och därmed förlorat inkomsten.

Innehållsförteckning

Hur fungerar arbetslöshetskassa?

I Sverige finns totalt 25 arbetslöshetskassor för medlemskap och de flesta är knutna till ett särskilt yrkesområde och därmed även fackförbund – dock utan att det är ett krav på medlemskap i fackförbundet för medlemskap i a-kassan. Exempel på branschinriktade arbetslöshetskassor är Säljarnas a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa, Livsmedelsarbetarnas a-kassa och Lärarnas a-kassa. Det finns dock även a-kassor för exempelvis anställda inom offentlig sektor, STs a-kassa, men också för småföretagare som Småföretagarnas a-kassa eller en särskild gren hos Unionen, en bred a-kassa för arbetare inom bland annat teknik, lantbruk, TV, forskning och läkemedel. I Sverige är medlemskap i en a-kassa inget krav för anställda men det är starkt rekommenderat eftersom det innebär en säkerhet vid eventuell utebliven inkomst till följd av arbetslöshet.

Hur mycket kostar medlemskap i a-kassa?

För att kunna få ersättning vid utebliven inkomst till följd av arbetslöshet krävs ett medlemskap hos en a-kassa dit man betalar en månatlig medlemsavgift. Beroende på vilken a-kassa man ansluter sig till är medlemsavgiften olika stor och avgiften blir högre om man även har medlemskap i det anslutna fackförbundet.

Hur mycket kan man få från a-kassan?

Ersättningen som utgår beror på den inkomst den arbetslöse hade innan hen förlorade arbetet. De övre gränserna för ersättning som utgår är dels max 80% av den tidigare lönen, dels max 26.400 kronor per månad innan skatt. Skulle man inte ha varit medlem i a-kassa eller haft ett för kort medlemskap för att få den fulla ersättningen utgår istället den så kallade grundersättningen på upp till 11.220 kronor per månad innan skatt.

Hur fungerar Arbetslöshetskassa? | Din Bokföring

Vad gör man om a-kassan inte räcker?

Om man har en inkomst långt ovanför de övre gränserna hos a-kassan kan det vara en smart idé att teckna en så kallad frivillig inkomstförsäkring för att säkra inkomst på annat håll i fall av arbetslöshet. Via en frivillig inkomstförsäkring kan man få ersättning utöver a-kassa i ett visst antal dagar om man blir arbetslös så att ersättningen uppgår i 80% av ordinarie lön i de fall a-kassan inte täcker det beloppet. Villkoren varierar mellan olika försäkringar, precis som avgiften för den frivilliga inkomstförsäkringen och även dessa har ett övre tak på ersättningar som betalas ut vilket skiljer sig mellan olika yrkesgrupper – Säljarnas fackförbund har exempelvis ett ersättningstak för löner på 80 000 kronor i månaden på sin frivilliga inkomstförsäkring. I många fackförbund ingår en inkomstförsäkring vid medlemskap men möjligheten finns att teckna den så kallade frivilliga inkomstförsäkringen för att höja ersättningen vid utebliven inkomst på grund av arbetslöshet och antalet dagar med ersättning.

Varför finns a-kassor?

Redan på mitten av 1800-talet grundades den första a-kassan i syfte att understödja medlemmar i det aktuella fackförbundet som blivit arbetslösa. Idag lever a-kassan kvar just för att fungera som en säkerhet för befolkningen i fall av arbetslöshet. Sverige tillhör en grupp av länder i världen med relativt låg arbetslöshet men för arbetare som förlorar jobbet är det tryggt att kunna få en ersättning för inkomsten under arbetssökandet. Det bidrar även till att arbetssökande har tiden att hitta tillbaka till sin bransch och sin expertis igen efter förlorat arbete och inte behöver ta ett jobb utanför deras område för att försörja sig. På så sätt kan vi bäst ta vara på arbetarnas kompetens.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.