Hur fungerar Arbetsersättning?

I det fall en person skulle förlora sitt arbete eller delar av sitt arbete och därmed bli arbetslös eller deltidsarbetslös under en period kan denne ha rätt till ersättning av inkomsten så kallad arbetslöshetsersättning förutsatt att man uppfyller en del krav och står till arbetsmarknadens förfogande. Andra krav inkluderar att man behöver vara arbetsför och att det inte får finnas hinder för att arbeta samt att man är tillgänglig för arbete minst sjutton timmar i veckan eller tre timmar per dag. Detta innebär att man alltså inte är berättigad arbetslöshetsersättning i de fall man har ansökt om tjänstledighet och fått detta beviljat eller under tiden man tar ut semester som är betald. Man behöver även ha anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen som man även behöver redovisa sin aktivitet till via så kallade aktivitetsrapporter som visar att man aktivt sökt eller försökt hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen har dessutom ett antal regler vilka måste följas och man behöver vara deltagare i deras program för arbetssökande. Övriga krav gäller exempelvis medlemskap i a-kassa.

Innehållsförteckning

Vad krävs för att få arbetslöshetsersättning?

Som nämnt ovan finns en del krav för att man ska ha rätt till att motta arbetslöshetsersättning. Det första kravet är att en situation måste ha uppstått där man blir arbetslös eller arbetslös på deltid vilket inte uppfylls vid tjänsteledighet eller betald semester. Inget hinder får vara närvarande för att man ska kunna arbeta och man behöver vara tillgänglig minst 17 timmar per vecka och minst 3 timmar per dag. På ens allra första dag som arbetslös behöver man anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen och följa deras regler och program för arbetssökande samt redovisa att man aktivt söker jobb genom så kallade aktivitetsrapporter. För att kunna få arbetslöshetsersättning behöver man ha gått med i en arbetslöshetskassa, även kallad a-kassa, och varit medlem i minst 1 år innan dess att man blir arbetslös samt under detta år i minst 6 månader arbetat minst 60 timmar per kalendermånad alternativt arbetat minst 420 timmar totalt under 6 sammanhängande månader varav minst 40 timmar i varje av dessa månader det senaste året.

Hur mycket arbetslöshetsersättning kan man få?

Ersättningen som utgår beror på den inkomst den arbetslöse hade innan hen förlorade arbetet. De övre gränserna för ersättning som utgår är dels max 80% av den tidigare lönen, dels max 26.400 kronor per månad innan skatt. Skulle man inte ha varit medlem i a-kassa eller haft ett för kort medlemskap för att få den fulla ersättningen utgår istället den så kallade grundersättningen på upp till 11.220 kronor per månad innan skatt.

Hur fungerar Arbetsersättning? | Din Bokföring

Vilka är kraven för att behålla arbetslöshetsersättningen?

För att fortsätta motta arbetslöshetsersättning under tiden man är arbetslös krävs att man följer Arbetsförmedlingens regler kring arbetssökande. Man behöver aktivt söka arbete och kunna redovisa att man gjort detta och dessutom vid tillfällen söka vissa arbeten som Arbetsförmedlingen bedömt som lämpliga för en. Skulle man inte förhålla sig till Arbetsförmedlingen regler, missa att rapportera, missa ett möte eller vägra söka ett av Arbetsförmedlingen föreslaget jobb finns det risk för att man förlorar sin arbetslöshetsersättning. Viktigt är därför att aktivt söka nya jobb, att hålla deadlines till Arbetsförmedlingen samt vara tydlig och noggrann vid aktivitetsrapporteringen och beskriva vad man gjort för att söka nya jobb.

Vad kan man göra för att säkra inkomst inför framtida arbetslöshet?

Det bästa sättet att säkra en inkomst även i det fall man skulle bli arbetslös är att se till att gå med i a-kassa så fort man börjat arbeta. Detta tjänar som en enorm trygghet både under tiden man arbetar men också om man skulle bli arbetslös. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.