Vad är Amortering?

Att amortera är att betala av delar av ett lån eller hela lånet och sker oftast på grund av amorteringskrav månadsvis eller kvartalsvis.

Vilka olika typer av amortering finns?

Amortering kan i princip delas in i fyra olika subtyper: de vanligaste annuitet och rak amortering samt de mycket ovanliga serieamortering och trappstegsamortering.  

Vad är rak amortering?

Rak amortering är en typ av amortering där beloppet som ska avbetalas vid varje avbetalningstillfälle är lika stort oberoende av tiden från lånet. Det som dock skiljer sig från avbetalningstillfällena är räntan eftersom denna är en procent av lånet som återstår vilket innebär att räntebeloppet minskar i takt med att det återstående lånat minskar, p.g.a. avbetalning. Ett nystartat företag har generellt rätt begränsade inkomster eller väntar inkomster längre fram. Detta tillsammans med att nystart av företag kan innebära en hel del oplanerade utgifter gör rak amortering vid lån för uppstart av företag till ett en aning riskabelt alternativ, eftersom räntan är som högst just i början då avbetalningsmöjligheterna kanske är sämre.   

Vad är annuitetsamortering?

Vid annuitet sker avbetalning däremot med samma totala summa det vill säga att beloppet för varje avbetalningstillfälle, som ju består av låneavbetalningen plus räntan, är detsamma. Eftersom totalbeloppet alltid ska vara detsamma kommer räntebeloppet i början vara ganska högt, då amorteringsbeloppet är lågt, för att i takt med avbetalningen minska medan amorteringsbeloppet höjs. Ibland gäller att löptiden för lånet förändras om räntan förändras. I jämförelse med rak amortering kommer man att ha betalat något mer i totala lånekostnader när lånet är avbetalat, eftersom det återstående lånebeloppet inte minskar lika snabbt, framförallt om lånet sträcker sig över en lång tid.

Andra amorteringsalternativ?

Den ovanliga trappstegsamorteringen och serieamorteringen innebär i stora drag att man höjer beloppet som amorteras i takt med tiden. I trappstegsamorteringen så höjs amorteringen i olika trappor, och vid serieamortering börjar på låg nivå för att sedan öka.

Amortering

Hur mycket och snabbt bör man amortera?

Det kan vara väldigt svårt att veta om det är bättre att betala av ett lån så snabbt som möjligt eller om man gynnas av att spara pengarna som en sådan avbetalnings skulle innebära eller exempelvis investera dem i sitt företag eller i något annat. Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom det skiljer sig mycket från fall till fall och beror på många faktorer. Fördelar med att amortera stora delar av lånet och bli av med lånet snabbt är bland annat att totalkostnaden för lånet hålls nere och man har sparat in pengar som annars skulle gått på ränta. Samma gäller om man till en början betalar av stora delar endast för att minska räntesatsen och sedan låter lånet löpa på en tid efter det. En nackdel är att många företag kan behöva kapitalet som i så fall skulle användas till stora amorteringskostnader. Kanske skulle detta kapital kunna bidra till en tillväxt av företaget som i slutändan är mer gynnande än en låg ränta på lånet. Det är alltså viktigt att i såna fall göra så noggranna uppskattningar som möjligt för att väga nyttorna mot varandra och ta ett så informerat beslut som möjligt eftersom valet kring amorteringen kommer att påverka företagets ekonomin ett bra tag framöver.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.