Vad är Ackumulerad inkomst?

Innehållsförteckning

Ackumulerad inkomst

En ackumulerad inkomst är en lön som gäller för minst två år men som beskattas vid bara ett tillfälle. Ett exempel på detta är inkomster från en bok som man skrivit, ett avgångsvederlag från en avslutad tjänst, skadestånd, vissa typer av försäkringsersättningar, överlåtelse av varumärke, firmanamn och hyresrätter och lokaler, pensionsutbetalningar med mera. När det kommer till företagare kan det ha och göra med ett enskilt uppdrag som tar flera år att utföra och därför betalas det inte förrän uppdraget är slutfört. Att använda sig av ackumulerad inkomst är ett sätt att undvika tröskeleffekter vid progressiv beskattning när vissa inkomster är tillfälligt höga och betalas ut ett år men tillhör flera år. Det är endast fysiska personer som skattar progressivt. 

Den ackumulerade lönen fördelas på en genomsnittsinkomst för de år som inkomsten ska fördelas på och fördelningen kan ske på maximalt tio år. Visar man inte antal år fördelas summan automatiskt på tre år. Den sammanlagda summan ska vara på minst 50 000 kr samma år om man har fått ackumulerad lön vid flera tillfällen på ett år. 

Vad är Ackumulerad inkomst? | Din Bokföring

Det finns krav som behöver uppfyllas för att det ska klassas som en ackumulerad inkomst och beskattas på ett särskilt vis: 

  1. Utbetalning som görs minst två år. 
  2. Inkomsten som det handlar om måste överstiga 50 000 kr.
  3. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten plus den ackumulerade inkomsten måste tillsammans överstiga den nedre skiktgränsen med minst 50 000 kr. 
  4. Om skatteberäkningen ska omfatta flera summor måste det totala beloppet vara över 50 000 kr. 

Deklarera med särskild skatteberäkning

Att använda sig utav särskild skatteberäkning kan vara en fördel ur ett ekonomiskt perspektiv för både privatpersoner och enskilda firmor. Eftersom den statliga skatten är progressiv, vilket betyder att ju mer man tjänar ju mer skatt blir det så kan det vara bra att fördela inkomsten över flera år för att få ner den statliga skatten. Det gäller både inkomster som fås i förskott eller i efterskott och man kan fördela inkomst på maximalt tio år. Det går att ansöka om särskilt beskattning upp till sex år i efterhand ifall man missar att göra det. När beslutet är taget har man ytterligare ett år på sig. 

 

För att använda sig av särskild skatteberäkning används en bilaga eller ett utrymme under ‘’övriga upplysningar’’ på den vanliga inkomstdeklarationen. Då talar man om vilken typ av inkomst det gäller, vad beloppet är samt ange hur många år inkomsten hör till. Deklarationen sker enligt de vanliga deklarationsreglerna och det går att göra på både pappersblanketten och via webben i e-tjänstens Inkomstdeklaration 1. Före en utbetalning av ackumulerad lön kan man även ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag, så kallat jämkning och det görs antingen digitalt eller via en pappersblankett. Ifall du vill läsa mer kring ekonomi samt ha tilgång till gratismallar och liknande besök ekonomisajten.com 

Ackumulerad lön för företagare

Den ackumulerade inkomsten kan gälla ett enskilt uppdrag som tar flera år men som inte betalas förrän uppdraget är slutfört. Det kan även handla om försäkringsersättningar, intäkter vid nedläggning av näringslivsverksamhet, intäkt vid överlåtelse av rättigheter och skadeersättningar. Det är inte tänkt att ackumulerad inkomst ska ha någon större omfattning inom näringsverksamheten. För att få särskild beskattning behöver även den beskattningsbara inkomsten vara högre än den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kr. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.